Начало / Новини / Животновъдство / Вчера се проведе информационна среща среща с животновъдите от община Средец

Вчера се проведе информационна среща среща с животновъдите от община Средец

pasishte-800x533

На 06.11.2015г. от 10:00 часа, в залата на общината в град Средец се проведе поредната информационна среща от „ Програмата на Областната експертна комисия по животновъдство за 2015г.“ Събитието е първото от поредицата срещи с животновъди от общините Средец, Малко Търново и Руен.

Съгласно предвидения дневен ред по първа точка „Административни кръстосани проверки за избираемост на кандидата и допустимост на стопанството“, г-н Веселин Ханджиев – главен експерт в отдел Регионален технически инспекторат;ДФЗ Ямбол и г-н Динко Динков – експерт в отдел Регионален технически инспекторат, ДФЗ Ямбол много подробно обясниха начина за спазване на Законоустановени изисквания за управление /ЗИУ/ съгласно стандартна оперативна процедура за контрол на земеделските стопанства при проверка за кръстосано съответствие в животновъдните ферми/ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8, ЗИУ 5, ЗИУ 4, ЗИУ 9/. Експертите се спряха върху изискванията по отношение на селскостопанската дейност на земеделския стопанин, принципа и обхвата на контрола на законоустановените изисквания за управление.

По втора точка „Възможности за подпомагане на земеделските производители, отглеждащи селскостопански животни, по мерките от ПРСР 2014-2020г.“- главен експерт ТООБ Бургас Валентин Бялков поднесе синтезирана информация касаеща възможностите пред животновъдите да се възползват от Мярка1, Мярка 2, Мярка 4, Мярка 6, Мярка 10, Мярка 11, Мярка 19 от ПРСР 2014-2020г.

Д-р Георгиев – главен инспектор – ОДБХ Бургас обърна сериозно внимание на фермерите животновъди върху ветеринарномедицинските и зоохигиените изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, акцентира по задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти. Подробно запозна присъстващите с промените в Закона за ветеринарномедицинска дейност;

По четвърта точка г-жа Станкова – директор на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас запозна животновъдите със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ. бр.61 от 11 август 2015г., касаещ някои разпоредби свързани с контрола върху предоставянето на пасища и мери от ОПФ и ДПФ на земеделските производители с регистрирани животновъдни обекти, както следва:

1. Кметът на община, съответно директорът на областна дирекция “Земеделие”, ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както следва: дали пасищата, мерите и ливадите са разпределени между правоимащи, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Дали на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, са разпределени до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2. Спазването на тези условия се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. Справката се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и се публикува на интернет страницата на агенцията.

4. Когато при извършването на проверките се установи, че:

o в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните;

o в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция “Земеделие”;

o е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция “Земеделие”;

o е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция “Земеделие” договорите за наем или аренда няма да се смятат за правно основание съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. В тези случаи съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и уведомява кмета на общината – за имотите от общинския поземлен фонд респ. директора на областната дирекция “Земеделие” – за имотите от държавния поземлен фонд.

• Гореописаната процедура не се прилага, когато броят на регистрираните пасищни селскостопански животни в животновъдния обект е намалял с над 30 на сто спрямо броя им към сключването на договорите за наем или аренда, в резултат на тежко природно бедствие или епизоотии.

Срещата премина при висок интерес от страна на животновъдите. Задаваха се много въпроси, обсъждаха се неясноти в продължение на 3 часа. Поехме ангажимент при желание от тяхна страна да организираме събития с определени от тях теми за напред.

СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ГР.РУЕН С ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ СЪСТАВНИТЕ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 13.11.2015Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНАТА.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.