Начало / Новини / Земеделие / Доброволен отказ от сеитбооборот по мярка 214 на ПРСР 2007-2013

Доброволен отказ от сеитбооборот по мярка 214 на ПРСР 2007-2013

cat_30

Във връзка с изменения в Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г./ повишаване изискванията по поетите агроекологични задължения по направление „Въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите“/, обнародвани в ДВ. бр. 81 от 20.10.2015 г. Ви уведомяваме, че съгласно чл. 26, ал. 5 земеделските стопани имат възможност за отказ от поетия агроекологичен ангажимент, в рамките на 20 работни дни от обнародване на измененията, чрез подаване на заявление за доброволен отказ. Заявлението за отказ се подава от земеделските стопани с адрес на управление /за ЮЛ и ЕТ/ или по постоянен адрес /за ФЛ/ в съответната областна дирекция „Земеделие“.
Към заявлението физическите лица прилагат копие от лична карта, заверена с „Вярно с оригинала”.
В случай, че бенефициентьт е юридическо лице, към заявлението се прилага копие от лична карта на лицето или лицата, които имат право да представляват (управляват) юридическото лице, заверена с „Вярно с оригинала”.
Заявлението може да се подаде и от упълномощено от бенефициента лице, с нотариално заверено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеното лице има право да представлява лицето във връзка с подаване на документи по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 и да управлява агроекологичния ангажимент.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

75 животновъди заявиха помощ от втория транш за хуманно отношение към прасета

30 хил. лева се отпускат за собствениците на унищожени животни от Африканската чума

На последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 30 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.