Начало / Без категория / Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг за отдаване под наем на свободни пасища и мери

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг за отдаване под наем на свободни пасища и мери

agnews.bg

Областна дирекция “Земеделие” Шумен уведомява, че със Заповед №63/22.01.2016г. на директора на ОД ”Земеделие” е открита процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), съответно критериите, посочени в Наредба № 2 от 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), за срок от една стопанска година – за стопанската 2015-2016 година.

Тръжната документация може да се получи на място – стая 102 на Областна дирекция “Земеделие” Шумен.
Документи за участие в търга се подават в ОД „Земеделие” Шумен, бул. „Славянски” №17, стая 106, всеки работен ден от 9 часа до 17.30 часа от 26.01.2016 год. до 09.02.2016 год. включително.

Търгът ще се проведе в сградата на ОД „Земеделие” Шумен, бул. „Славянски” №17, стая 104 на 11.02.2016 г. от 9:00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

Стартира прием по подмярка 7. 6.

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.