Начало / Без категория / ОД “Земеделие”- Стара Загора открива тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи/втора тръжна сесия/

ОД “Земеделие”- Стара Загора открива тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи/втора тръжна сесия/

agnews.bg

ЗАПОВЕД

Nо РД-07-673
гр.Стара Загора, 12.11.2015 г.

На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка със Заповед № РД 46-311 от 18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.28 от 17.04.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Откривам процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Стара Загора за стопанската 2015/2016 година за отглеждане на едногодишни полски култури, съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения.

2. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начина трайно ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена, в списък, който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т.2.

4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга e определена със заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

4.1. за отглеждане на едногодишни полски култури – 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;
4.2. за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – 10,00 лв./дка;
4.3. за създаване и отглеждане на трайни насаждения – 10,00 лв./дка;

5. Условия за плащане на цената и депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на ОД “Земеделие” гр.Стара Загора:
5.1 за депозита: УниКредит Булбанк,
IBAN BG93 UNCR 7000 3319 7134 95, BIC UNCRBGSF;
5.2. за наема или арендната вноска: УниКредит Булбанк,
IBAN BG06 UNCR 7000 3119 3522 49, BIC UNCRBGSF. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.3, всеки работен ден от 9 до 17,30 часа до 01.12.2015 г., включително.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.3, всеки работен ден от 9 до 17,30 часа, в срок до 01.12.2015 г., включително.

8. Информация за земите – обект на търга е изложена в ОД ”Земеделие” гр.Стара Загора, общинските служби по земеделие – за земите, обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.1, на 03.12.2015 г. от 10.00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

10. В случаите по чл.47л. от ППЗСПЗЗ стъпката за наддаване е в размер на един лев от обявената от кандидата цена.

11. Сключването на договор за наем или за аренда за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

От AgNews BG

Прочетете също

Стартира прием по подмярка 7. 6.

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.