Начало / Новини / Отпадат нивомерите и касовите апарати за земеделските производители

Отпадат нивомерите и касовите апарати за земеделските производители

a046cb69c0f51aba86ee1147b2753cd6

Днес в Държавен вестник е обнародвана Наредба № Н-18 от 2006 г.за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства която гласи ,че земеделските производители се освобождават да оборудват бензиностанциите си с нивомерни устроиства и касови апарати за отчитане на горивата.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА НАРЕДБАТА

Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 13 се създава изречение второ: „Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.“

§ 2. В чл. 4, т. 2 след думата „борси“ се добавя запетая и думите „и тържища“ се заменят с „тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Лице по чл. 3, ал. 11, регистрирано като земеделски производител, е длъжно в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подаде еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди по реда на глава девета „б“, независимо от предходно подадените данни.

§ 4. В § 59, ал. 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.; доп., бр. 27 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.) думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 9“.

§ 5. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.) думите „31 октомври 2015 г.“ се заменят с „30 ноември 2015 г.“.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.