Начало / Новини / Земеделие / Доброволен отказ от сеитбооборот по мярка 214 на ПРСР 2007-2013

Доброволен отказ от сеитбооборот по мярка 214 на ПРСР 2007-2013

cat_30

Във връзка с изменения в Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г./ повишаване изискванията по поетите агроекологични задължения по направление „Въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите“/, обнародвани в ДВ. бр. 81 от 20.10.2015 г. Ви уведомяваме, че съгласно чл. 26, ал. 5 земеделските стопани имат възможност за отказ от поетия агроекологичен ангажимент, в рамките на 20 работни дни от обнародване на измененията, чрез подаване на заявление за доброволен отказ. Заявлението за отказ се подава от земеделските стопани с адрес на управление /за ЮЛ и ЕТ/ или по постоянен адрес /за ФЛ/ в съответната областна дирекция „Земеделие“.
Към заявлението физическите лица прилагат копие от лична карта, заверена с „Вярно с оригинала”.
В случай, че бенефициентьт е юридическо лице, към заявлението се прилага копие от лична карта на лицето или лицата, които имат право да представляват (управляват) юридическото лице, заверена с „Вярно с оригинала”.
Заявлението може да се подаде и от упълномощено от бенефициента лице, с нотариално заверено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеното лице има право да представлява лицето във връзка с подаване на документи по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 и да управлява агроекологичния ангажимент.

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.