Начало / Без категория / ОД “Земеделие”- Добрич открива тръжна процедура за отдаване под наем на пасища и мери

ОД “Земеделие”- Добрич открива тръжна процедура за отдаване под наем на пасища и мери

пас

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ДПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2015/2016 Г. ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:
1. Заявление – оферта за участие по образец – за всеки имот поотделно, цената в цели левове на декар;
2. Банково бордеро за внесен депозит – за всеки имот поотделно, по следната сметка:
ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ДОБРИЧ
УниКредит Булбанк гр.Добрич,
IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,
BIC на БНБ: UNCRBGSF,
Основание: депозит за участие в търг за имот № …………… в землището на ……………;
3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;
4. Копие от регистрация по БУЛСТАТ за физически лица – заверено от лицето;
5. Копие на регистрационна карта на земеделския производител, заверено със свеж печат от съответната ОД ”Земеделие” по месторегистрацията му/ може да се презавери от участника само при наличие на свеж печат от съответната ОД ”Земеделие” по месторегистрация на земеделския производител, потвърждаващ верността на копието.
6. Справка от интегрираната информационна система на БАБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в обект по категории, издадена от официален ветеринарен лекар на община с дата на издаване след 16.11.2015 г. – в оригинал;
7. Актуално удостоверение че търговецът не е обявен в несъстоятелност и в ликвидация., издадено от Търговския регистър /за ЕТ и ЮЛ/ – оригинал или заверено копие от кандидата;
7. Удостоверение от ТД на Национална агенция по приходите по постоянен адрес /респ. седалище/ за липса на задължения – оригинал или заверено копие от кандидата;
8. Удостоверение от ОД ”Земеделие”, че няма прекратени договори за ползване на земи от ДПФ поради неиздължаване на паричните задължения по тях – оригинал или заверено копие от кандидата
В случай, че земеделския производител е регистриран на територията на друга област следва да представи удостоверение от ОД”Земеделие” Добрич и удостоверение от ОД”Земеделие” по месторегистрация.

9. Удостоверение от ДФ ”Земеделие” за липса на просрочени задължения – оригинал или заверено от кандидата копие;
10. Декларация по чл.47з, ал.1, т. 6 от ППЗСПЗЗ – по образец, в оригинал;
11. Декларация по чл.47з, ал.1, т.9 от ППЗСПЗЗ, за съгласие с клаузите на образеца на съответния договор- по образец, в оригинал;
12. Декларация, че участника е запознат със състоянието на имотите- по образец, в оригинал;
13. Копие от документ за самоличност за физическите лица, заверено от лицето;
14. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено от пълномощника.
Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга заедно с личната карта на упълномощеното лице.

Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция „Земеделие” – гр. Добрич, с указанието „за участие в търг”. В един плик могат да се поставят оферти само за едно землище.
Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице.

От AgNews BG

Прочетете също

Стартира прием по подмярка 7. 6.

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.