Начало / Без категория / ОД “Земеделие”- Разград открива тръжна процедура за отдаване под наем на пасища и мери

ОД “Земеделие”- Разград открива тръжна процедура за отдаване под наем на пасища и мери

agnews.bg

Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“

З А П О В Е Д
№ РД 11-224/10.11.2015 г.
гр.Разград

На основание чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.47ж, ал.1, чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със Заповед №РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ бр.28/17.04.2015 г. и Заповед №РД 46-641/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Разград с начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“ за срок от 1 /една/ стопанска година, за стопанската 2015-2016 година при условията и по реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.
2. Обект на търга са земеделските земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, срок на предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от настоящата заповед.
3. Условия за участие: В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл.24а, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл. 47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.
4. Началната тръжна цена за ползването на пасища, мери и ливади от ДПФ и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена умножена по площта на имота.
Сключването на договор за наем за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
5. Условия за плащане на цената и депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при условия, определени със Заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните и чл.47з, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Срок за заплащане на депозита – до 11.12.2015 г. включително.
6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград /гр. Разград, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10, стая № 9/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч./, до 11.12.2015 г. включително.
7. Място и срок за подаване на документи за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград, /гр. Разград, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10, стая № 5/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч., до 11.12.2015 г. включително.
8. Информация за земите – обект на търга е изложена в Областна дирекция “Земеделие” – Разград и в общинските служби по земеделие, за земите обект на търга на територията на съответната община.
9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. “Н.Й.Вапцаров” №10, стая № 6 от 10.00 ч. на 14.12.2015 г. със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно.
10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1.00 лв.

Повече информация можете да намерите ТУК

От AgNews BG

Прочетете също

Стартира прием по подмярка 7. 6.

Стартира прием по подмярка 7. 6. на ПРСР за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г., включително, ще бъде отворен прием …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.