Начало / Новини / Европроекти / Публикуван е индикативният график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г.

Публикуван е индикативният график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г.

agnews.bg

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2016 г. е публикуван.

Мярка 1 – Трансфер на знания и действия за осведомяване ще започне от началото на август и ще продължи до края на октомври 2016 г.

През месец март се очаква да отвори приемът на проекти по Подмярка 2.1.2 Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани (ТПП).

В началото на месец юли 2016 г. се очаква да започне приемът по Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства.

Към края на месец октомври се очаква да започне и приемът по Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти който ще продължи до края на месец ноември 2016 год.

През месец април се предвижда прием по Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства (ТПП).

Общинските подмерки – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се очаква да бъде отворена през месец юни за 5 седмици, докато подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ ще бъде отворена през месец април за 4 седмици.

По Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите се очаква прием на заявления от септември до края на октомври.

Мярка 10 – Мярка 10 Агроекология и климат, Мярка 11 – Биологично земеделие,Мярка 12 – Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите и Мярка 13 – Мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения приемът ще бъде от началото на месец март до средата на месец юни 2016 г.

Също през месец март до месец юни се очаква прием по мярка 14 за хуманно отношение към животните.

Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР) е с пусков срок от януари до края на месец май 2016 г.

Подмярка 19.3 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ ще бъде отворена през декември 2016 г.

Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие се очаква в края на месец август за 2 седмици.

Пълния индикативен график можете да изтеглите от ТУК

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е задължително!

От AgNews BG

Прочетете също

whatsapp_image_2020-01-07_at_153404.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.