Начало / Без категория / Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – община Елхово

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – община Елхово

ЗАПОВЕД 

№ РД-435

Елхово, 21.06.2016г.

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,   Решение №51/5/12, взето с протокол №5 от 25.02.2016г.

Н А Р Е Ж  Д А М :

I.Съгласно  Решение №51/5/12/25.02.2016г. на Общински съвет – Елхово, взето с протокол №5 от 25.02.2016г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост  за срок от една стопанска   година  по землища, както следва:

 Землище Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост
Брой имоти Площдка
1 гр.Елхово 32 1436.984
2 с.Изгрев 53 654.436
3 с.М.Манастир 8 1222.413
4 с.Раздел 37 2931.119
5 с.Мелница 42 490.302
6 с.Добрич 32 2813.787
7 с.Борисово 9 286.432
8 с.Славейково 13 675.815
9 с.Пчела 27 139.111
10 с.Г.Дервент 118 4490.618
11 с.В.Поляна 21 1107.923
12 с.Чернозем 30 1325.652
13 с.Жребино 55 548.917
14 с.Лалково 6 130.256
15 с.Лесово 124 5968.790
16 с.Маломирово 50 1397.537
17 с.Гранитово 84 1785.192
18 с.Трънково 25 903.528
19 с.М.Кирилово 9 366.3
20 с.Бояново 11 80.402
Общо: 790 29303.36

 

Дължимите плащания  по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

     В търга могат да участвуват само /собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ/, за всички или отделни поземлени имоти.

Желаещите да участват /всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ/  в търга следва до 17.00 часа на 08.07.2016г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

1.Заявление-образец за участие в търг от гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.Минималният срок за изготвяне на удостоверението е /3/ работни дни.

4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

8.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет – Елхово.

9.Справка от Интегрираната информационна система на БАБХ.

 За физически лица:

1.Заявление-образец за участие в търг от гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.Минимален срок за изготвяне на документа /3/ работни дни.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

6.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

7.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет – Елхово.

8.Справка от Интегрираната информационна система на БАБХ.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на  18.07.2016г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 15.07.2016г.

 

От AgNews BG

Прочетете също

agnews.bg

Областна дирекция “Земеделие” – Шумен обявява търг за отдаване под наем на свободни пасища и мери

Областна дирекция “Земеделие” Шумен уведомява, че със Заповед №63/22.01.2016г. на директора на ОД ”Земеделие” е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.